REZOLUCIJA KONGRESA BOŠNJAKA SVIJETA

Na osnovu Statuta te zaključaka savjetovanja - Javne tribine „Bosna i Bošnjaci – prošlost, sadašnjost i budućnost“, Glavni, Upravni i Nadzorni odbor Kongresa Bošnjaka Svijeta predlažu Skupštini  da  donese slijedeću
 

REZOLUCIJU

 
1.    Poručujemo da ćemo svim sredstvima braniti Bosnu i Hercegovinu i da nikad nećemo odustati od nje kao naše matične države.
2.    Nećemo dozvoliti smanjivanje ili promjene međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine.
3.    Zahtijevamo od aktuelnih vlasti Bosne i Hercegovine da strogo i bezuvjetno poštuju prava o državljanstvu BiH u skladu sa međunarodnim pravom svih građana koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju svojom domovinom.
4.    Zahtijevamo od akademske javnosti u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu da što prije pristupi osmišljavanju i izradi Nacionalnog programa Bošnjaka. U tom cilju stavljamo na raspolaganje sve kapacitete Kongresa Bošnjaka Svijeta i nudimo naše učešće u ovom projektu.
5.    Zahtijevamo od odgovornih državnih institucija i subjekata da u zakonom dozvoljenom roku, u ime Bosne i Hercegovine kao tužioca, podnesu zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu u predmetu tužbe Bosne i Hercegovine  protiv Srbije za agresiju na BiH i genocid.
6.    Zahtijevamo od aktuelnih vlasti Bosne i Hercegovine hitne izmjene i dopune Izbornog zakona, prvenstveno u pravcu izjednačavanja prava svih građana BiH, kako u matici tako i u dijaspori i iseljeništvu.
7.    Zahtijevamo od aktuelnih vlasti Bosne i Hercegovine izmjene i dopune Zakona o popisu Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom, posebno u pravcu izjednačavanja prava građana u zemlji i građana u dijaspori i iseljeništvu.
8.    Zahtijevamo od relevantnih institucija Bosne i Hercegovine da strogo i dosljedno izvršavaju sankcije protiv svih negatora genocida u BiH zaprijećene domaćim i međunarodnim pravom.
9.    Zahtijevamo od aktuelnih vlasti Bosne i Hercegovine osnivanje Ministarstva za dijasporu i iseljeništvo.
10.  Poručujemo da ćemo budno pratiti i evaluirati stepen izvršenja naših poruka i zahtjeva izloženih u ovoj rezoluciji od strane subjekata na koje smo je adresirali, te da ćemo u slučaju potrebe pokretati određene mjere koristeći sva zakonska sredstva protiv takvih subjekata u skladu sa našim kapacitetom.       
                                         U Sarajevu, 16. 07. 2016. godine

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo