STATUT KBS

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“ br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11, 94/16) Skupština Udruženja „Kongres Bošnjaka svijeta u Bosni i Hercegovini“ na sjednici održanoj dana 16. 07. 2021 godine u Sarajevu, usvojila  je:  

 

 STATUT 

 1. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Udruženje „Kongres Bošnjaka svijeta u Bosni i Hercegovini„ upisano je u registar Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine, br. UP08-07-1-2229/12 od 12. 12. 2012. godine.

 Član 2.

Ovim Statutom u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se:

a) Naziv i sjedište Udruženja;skraćeni naziv;

b) ciljevi i djelatnosti Udruženja;

c) postupak za primanje i isključivanje članova;

d) organe udruženja, način na koji se biraju,ovlaštenja koja imaju,kvorumi pravila glasanja,trajanje mandata,lice ovlašteno da sazove skupštnu,uslovi i način raspuštanja odnosno prestanka rada;

e) pravila za ostvarivanje, korištenje, i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;

e1) način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

f) javnost rada;

g) postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i donošenje drugih općih akata;

h) opis oblika i sadržaj pečata i znaka udruženja;

i) zastupanje Udruženja

j) uvjeti i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju, odnosno prestanak rada udruženja,uključujićii bilo kakavposeban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja

k) postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja

l) prava i obaveze članova Udruženja

 

Član 3.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom Statutu za označavanje muškog ili ženskog roda označavaju oba roda.                                                        

 Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama, i odgovornošću koje proizlaze iz Zakona, ovog statuta i općih akata.

Član 5.

Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

 

A) NAZIV UDRUŽENJA, SKRAČENI NAZIV I ADRESA UDRUŽENJA

Član 6.

Naziv udruženja je:

Udruženje „Kongres Bošnjaka svijeta“

Udruga „Kongres Bošnjaka svijeta“

Удружење „Конгрес Бошњака свијета“ 

Naziv Udruženja na engleskom jeziku: Association „World Congress of Bosniaks“

Naziv Udruženja na turskom jeziku : „Dunya Bošnak Kongresi „Dernegi.

Naziv Udruženja na njemačkom jeziku : Verein“Weltkongress der Bosniaken“

 

Skrećeni naziv Udruženja je:  KBS

                                          KBS  

                                          КБС

Član 7.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo ul.Branilaca Sarajeva 31.  

Član 8.

Udruženje može promijeniti naziv Udruženja o čemu odluku donosi Skupština Udruženja, u skladu sa Zakonom i statutom Udruženja i sjedište odlukom Upravnog odbora i uz saglasnost Predsjedništva Skupštine.

 

B) CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 9.

Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

 - Doprinos očuvanju i  razvoju BiH kao cjelovite, demokratske, pluralističke, parlamentarne, i  prosperitetne pravne države;

- Podsticanje i podrška razvoju, pozitivnih vrijednosti u procesima koji se tiču kulturnog, ekonomskog, društvenog, i općeg razvoja temeljenog na demokratskim principima, usmjerenim na razvoj demokratskog i prosperitetnog društva;

- Pomoć i podrška promovisanju i zaštiti ljudskih prava, građanskih i manjinskih prava;

- Afirmacija promovisanja zajedništva i europskih integracija primjenom međunarodnih standarda;

- Doprinos razvoju i popularizaciji nauke, obrazovanja, umjetnosti, vjerskih sloboda;

- Zalaganje za unaprijeđenje kulture i javnog informisanja;

- Aktivno učešće u podsticanju odgoja i obrazovanja svih uzrasta, a naročito mladih naraštaja;

- Zalaganje za uključivanje žena i mladih u sve tokove društva;

- Rad na očuvanju nacionalnog identiteta Bošnjaka;

- Podrška umanitarnom  radu i djelovanju;

- Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i međunarodnim organizacijama;

- Organizovanje samostalno ili sa drugim organizacijama ili pojedincima tematskih tribina, seminara, simpozija, konferencija, i drugih javnih aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

- Izdavanje knjiga, boršura, biltena, i drugih publikacija u cilju ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;

- Rad na uspostavljanju saradnje institucija/organizacija koje okupljaju Bošnjake širom svijeta sa relevantnim institucijama  i organizacijama matice BIH.

- Iniciranje i davanje podrške nadležnim institucijama za pokretanje tužbi pred nadležnim međunarodnim pravosudnim institucijama za nadoknadu šteta žrtvama genocida i drugih zločina zabranjenih međunarodnim javnim pravom, počinjenih u periodu 1992. do 1995. godine.

- Rad na formiranje globalne poslovne organizacije Udruženja za povezivanje i ekonomsku saradnju sa privrednicima i Investicioni fond Udruženja za ulaganje u ekonomiju BIH.

- Podsticanje  na maksimalno angažiranje svih političkih i pravnih subjekata za stvaranje uvjeta za povratak prognanih Bošnjaka na svoja vjekovna ognjišta;

- Kreiranje i razvoj uvjeta  za postizanje međunacionalnog povjerenja i uspostavljanje  dobrosusjedskih odnosa sa svim zemljama, a posebno onima u kojima žive Bošnjaci:

- Osnivanje lobističkih grupa  i lobiranje za ostvarivanje nacionalnih interesa Bošnjaka, ma gdje se nalazili; samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama koje imaju slične programske ciljeve;

- Rad na njegovanju, očuvanju, i razvijanju tradicionalnih vrijednosti, kulture i običaja u multikulturalnoj, multinacionalnoj, multireligijskoj BiH kao i među Bošnjacima širom svijeta;

- Rad na razvijanju i jačanju nacionalnih osjećaja kao garanciju za očuvanje, osnovnih obilježja bošnjačkog naroda, historije i kulture, te unaprijeđenja zajedničkih interesa, i jedinstva u suverenoj, međunarodno priznatoj i nezavisnoj državi BIH.

- Djelovanje po aktuelnim pitanjima  lokalnom, entitetskom, državnom, te međunarodnom nivou;

- Razmjena iskustva sa istim ili sličnim udruženjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu i uspostavljanje  saradnje na zajedničkim  projektima;

Član 10 .

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno, dobrovoljno udruženje, osnovano radi zajedničkih interesa osnivača, koje svoje aktivnosti finansira prilozima donatora, članarinom, prihodima iz budžeta, grantovima i iz drugih izvora koji su utvrđeni zakonom.
Visinu članarine utvrđuje Skupština odlukom.

 

C) POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČENJE ČLANOVA

Član 11.

Članom Udruženja mogu postati fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini u skladu sa čl. 3. I 9. Zakona i koji prihvate Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Članovi Udruženja mogu postati i pravna lica koja su registrovana u BiH i koja prihvate ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Članovi Udruženja su ravnopravni.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu: Upravni odbor), a na osnovu pravilnika kojeg donese Skupština.

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu, Upravnom odboru Udruženja.

Primljeni član upisuje se u evidenciju članstva, dobija  kopiju potpisane pristupnice i svake godine potvrdu o uplaćenoj članarini koja je ujedno potvrda o aktivnom članstvu u Udruženju.

Udruženje će voditi spisak svojih članova.

Član 12.

Član Udruženja obavezan je plaćati propisanu članarinu.

Član 13. 

U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove i druga lica.
Nagrade se daju u vidu zahvalnica, a o nagradama odlučuje Upravni odbor uz saglasnost Predsjedništva skupštine u svakom konkretnom slučaju.

Zahvalnice, nagrade i plakete dodjeljuju se posebnom odlukom Upravnog odbor uz saglasnost Predsjedništva skupštine, u skladu  sa Pravilinkom o primjeni stimulativnih mjera.

  Prestanak članstva

Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje:

a) dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;

b) prestankom plaćanja članarine

c) isključenjem;

d) gubljenjem svojstva pravnog lica Udruženja;

e) smrću člana;

f) prestankom rada Udruženja.

Član 15.

Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Upravnom odboru, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Kao dan prestanka članstva u Udruženju smatra se datum prijema izjave o istupanju.

Popis članova Udruženja vodi se elektronski ili na drugi odgovarajući način i sadrži:

 1. ime, prezime, odnosno naziv člana, s adresom prebivališta, odnosno sjedišta;
 2. datum pristupanja i broj pristupnice Udruženja;
 3. vrstu članstva Udruženja, u skladu sa statutom;
 4. datum prestanka članstva u Udruženju

Spisak članova Udruženja mora biti dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtj

Član 16.

Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja može biti isključen iz Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na prijedlog jednog ili više ćlanova Udruženja ,jednog ili više ćlanova Upravnog odbora kao i jednog ili više ćalnova Nadzornog odbora.Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od prijema odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.

Član 17.

Ako član Udruženja iz neopravdanih razloga nije izmirio, članarinu propisanu odlukom Skupštine, smatraće se da je samovoljno istupio iz članstva.

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 18.

Prava članova Udruženja su:

- da biraju organe Udruženja i budu birani u organe Udruženja;

-d a daju primjedbe, prijedloge, i sugestije za rad Udruženja;

- da aktivno učestvuju u radu Udruženja, da prisustvuje svim sastancima i konferencijama;

- da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;

- da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;

- da u zaštiti svojih ljudskih prava i sloboda koriste pomoć Udruženja;

Član 19.

Obaveze članova su:

- da redovno i blagovremeno uplaćuju članarinu

- da aktivno učestvuju u radu Udruženja;

- da izvršavaju savjesno i temeljito i blagovremeno provjerene zadatke i zadruženja;

- da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj  njegovih programskih ciljeva;

- da čuvaju ugled i interese Udruženja

Član 20.

Oblici odgovornosti članova Udruženja su:

 1. javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta;
 2. ukor;
 3. opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza;
 4. isključenje iz udruženja u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno da nanese veću materijalnu štetu.

U svakom od navedenih slučajeva Udruženje ima pravo na naknadu štete ukoliko je ista pričinjena.

 Član 21.

Članovi organa Udruženja ne mogu u isto vrijme biti u rukovodstvima političkih partija i odgovorne osobe u izvršnim i zakonodavnim organima vlasti. Kandidati na izborima, ne mogu učestvovati u donošenju odluka u interesnoj sferi kandidata.

 

D) ORGANI UDRUŽENJA

Član 22.

Organi Udruženja su :

 1. Skupština
 2. Predsjedništvo skupštine
 3. Upravni odbor
 4. Predsjednik i potpredsjednik Udruženja
 5. Nadzorni odbor

Organi iz stava 1. tačka 2, 3, 4, i 5 ovog člana biraju se na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora .

Skupština Udruženja bira i razrješava dužnosti predsjednika Udruženja, potpredsjednika Udruženja, Predsjednika Skupštine, Potpredsjednike Skupštine koji se biraju vodeći računa o  zastupljenosti geografskih regija (Amerika, Australija, Zapadna Europa i Balkan /Turska), članove Nadzornog i Upravnog odbora.

 

 1. Skupština Udruženja

Član 23.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu čine svi delegati sa jednakim pravom glasa.

Skupština Udruženja može biti redovna  i vanredna.

Redovna Skupština održava se najmanje jednom u toku dvije kalendarske godine i ona je izvještajna.

Vandredna Skupština održava se po potrebi zbog odlučivanja o pitanjima značajnim za rad Udruženja.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.

Pismeni poziv, sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, članovima Skupštine se dostavljalju najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Informacija o održavanju skupštine se dostavlja članovima najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

Pisani poziv podrazumijeva i komunikaciju elektronskom poštom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština se može održati i bez prethodnog sazivanja ukoliko su prisutni svi članovi i ukoliko su saglasni sa održavanjem Skupštine bez pozivanja.
Skupština se može održati i elektronskim putem.
Skupština se može održati ako je prisutna većina članova.
U slučaju neodržavanja Skupštine zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se drugo zasjedanje sa danom održavanja u roku od 30 dana. Kvorum u ovom slučaju predstavlja 1/3 članova.

U slučaju neodržavanja druge skupštine zbog nepostojanja kvoruma, zakazuje se treće zasjedanje u roku od 10 dana za koje nije potreban kvorum.
Član Skupštine, ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da prisustvuje zasjedanju, svoj glas za odlučivanje po određenom pitanju može dati pisanim putem, telefonom ili na drugi način sa obaveznom pisanom potvrdom u roku od sedam dana od dana zasjedanja.  

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu (redovnu ili vandrednu) pod sljedećim uvjetima:

- na zahtjev predsjednika Udruženja;

- na prijedlog Upravnog odbora;

- na zahtjev Nadzornog odbora;

- na zahtjev 1/3 članova Skupštine.

Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva, Skupštinu saziva predlagač.

Član 24.

Skupštinom predsjedava i vodi Predsjednik Skupštine Udruženja.

U odsustvu Predsjednika Skupštine Skupštinom predsjedava jedan od Potpredsjednika Skupštine na osnovu odluke Predsjedništva Skupštine.

O radu Skupštine vodi se zaspisnik.

Zapisnik se može voditi u audio i video formi i u formi pisanog zapisnika.

U slučaju da se zapisnik vodi u audio ili video formi nakon zasjedanja sastavlja se izvod iz audio zapisnika u pisanoj formi.

Izvod iz audio snimka i pisani zapisnik se potvrđuju 15 dana poslije održavanja skupštine elektronskim putem. Delegati mogu dati primjedbe na zapisnik u roku od 7 (sedam) dana .

 

Predsjednik Skupštine:

Član 25.

Predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik Predsjedništva skupštine, obavlja sljedeće;

- stara se o organizovanju i radu Skupštine i sazivanju njene sjednice;

- predlaže dnevni red sjednice;

- predsjedava sjednicama Skupštine;

- potpisuje akte donesene na Skupštini;

- stara se o izvršenju odluka, zaključaka, i drugih akata Skupštine;

- koordinira rad organa i tijela Skupštine;

- vrši druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik može biti razrješen i prije isteka mandata:

- na vlastiti zahtjev;

- ako ne prisustvuje sjednicama Predsjedništva skupštine dva puta uzastopno bez opravdanih razloga;

- ako svojim radnjama u vezi sa radom predsjednika ruši ugled Udruženja i

- drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

  Skupština Udruženja                                             

Član 26.

Skupština radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine izuzev donošenja Statuta Udruženja i Odluke o prestanku Udruženja, koje se donose dvotrećinskom većinom glasova članova.

Glasanje na Skupštini je javno ukoliko se na Skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja, unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad Skupštine, postupak donošenja odluka, i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine.

Član 27.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju, kao i predstavnici državnih organa.

Član 28.

Skupština Udruženja nadležna je za:

- donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom;

- donošenje programa rada i godišnji plan rada Udruženja;

- razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije sjednice Skupštine;

- usvajanje završnog računa Udruženja za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;

- odlučivanje o spajanju ili podjeli Udruženja i prestanku rada Udruženja;

- imenovanje i razrješavanje predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora, predsjednika i potpredsjednika Udruženja;

- razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;

- imenovanje lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Udruženja u pravnom prometu;

- donošenje odluke o osnivanju pravnog lica u skladu sa Zakonom;

- donošenje odluke o članarini;

- donošenje odluke o raspolaganju preostalim sredstvima Udruženja nakon odluke o prestanku rada Udruženja, ili drugih statusnih promjena;

- rješavanje po žalbama članova Udruženja u drugom stepenu;

- donošenje odluke o udruživanju u druge saveze, udruženja i asosijacije u zemlji i inostranstvu;

- donošenje odluke o promjeni naziva i znaka Udruženja;

-  vršenje drugih poslova koji nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja;

 

 1. Predsjedništvo Skupštine

 Član 29.

a) Predsjedništvo Skupštine je skupštinski organ Udruženja.

b) Ima pet članova, predsjednika i 4 potpredsjednika.

c) U slučaju opoziva ostavke i/ili smrti već izabranog člana Predsjedništva skupštine, kompetencije oko izbora i kooptiranja novog člana, između dva zasjedanja Skupštine, preuzima Predsjedništvo skupštine u skladu sa poslovnikom o radu Predsjedništva skupštine Udruženja.

d) Prvi saziv Predsjedništva skupštine dužan je izraditi i usvojiti Poslovnik o svom radu u roku od tri mjeseca nakon izbora predsjedništva. Poslovnikom će se regulirati sva pitanja od značaja za rad Predsjedništva skupštine sa obavezom implementacije odredaba ovog Statuta koje se odnose na Predsjedništvo skupštine Udruženja.

e) Predsjedništvo skupštine najmanje dva puta godišnje održava sjednice.

f) Kvorum je natpolovična većina, odluke se donose dvotrećinskom većinom.

 

Nadležnosti Predsjedništva skupštine;

Član 30.

- donosi i usvaja Poslovnik o radu Predsjedništva skupštine Udruženja;

- priprema materijal za njene sjednice;

- stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja utvrđenih ovim Statutom, odlukama, i dokumentima Skupštine te planovima rada Udruženja;

- prati realizaciju okvirnog plana i programa aktivnosti  i finanasijski plan Udruženja;

- učestvuje  u pripremi statuta  i izmjenama i dopunama Statuta Udruženja, te prijedlozima njegovih izmjena i dopuna, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja;

- donosi odluke o osnivanju pravnog lica, poslovne asosijacije ili investicijskog fonda Udruženja na prijedlog Upravnog odbora;

- donosi odluke o formiranju ureda/kancelarije Udruženja ili drugih organizacionih oblika u BiH i inostranstvu, a u skladu sa Zakonom i na prijedlog Upravnog odbora;

- prati realizaciju različitih aktivnosti Udruženja;

- utvrđuje prijedloge deklaracija, rezolucija, te drugih odgovarajućih dokumenata za Skupštinu, a na prijedlog UO;

- obavlja druge aktivnosti od značaja za provođenje djelatnosti Udruženja utvrđenih ovim Statutom, odlukama Skupštine i drugim odgovarajućim dokumentima i planu rada, a koje nisu u nadležnosti nekog drugog organa;

 1. Upravni odbor

Član 31.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja.

Upravni odbor udruženja  ima 9 (devet) , i to predsjednika,potpredsjednika i 7 (sedam) članova,koje bira ,imenuje i razrješava Skupština Udruženja,na mandatni period od 4 godine,uz mogužnost jednog  reizbora.Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora su po funkciji predsjednik i potpredsjednik udruženja. kojih je jedan član predsjednik Udruženja koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, a drugi je potpredsjednik Upravnog odbora, koje kao i  ostale članove bira Skupština Udruženja a na prijedlog članova Skupštine na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Predsjednik ili potpredsjednik Udruženja su sa stalnim boravak u Bosni i Hercegovini.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i prije isteka mandatnog perioda, i to:

1) ostavkom,

2) razrješenjem Skupštine na prijedlog 1/3 članova Udruženja,

3) brisanjem i isključenjem iz članstva.

4) smrću
                                                      

Član 32.

Upravni odbor svoje sjednice održava najmanje 6 (šest) puta godišnje, a vandredno po potrebi.

Upravni odbor radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina  svih članova Upravnog odbora, a odluke donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja prisutnih članova.

Upravni odbor i svaki njegov član su odgovorni Skupštini.

 Član 33.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

- priprema sjednice Skupštine sa Predsjedništvom skupštine;

- priprema nacrt Statuta, njegove izmjene, dopune i druge akte koje donosi Skupština sa Predsjedništvom skupštine:

- provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;

- upravlja imovinom Udruženja;

- daje prijedloge, mišljenja, inicijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

- podnosi godišnji izvještaj i polugodišnji izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;

- utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;

- rješava po žalbama članova u prvom stepenu;

- prati provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;

- donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija, povjerenika,  koordinatora,  radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;

- priprema analize, informacije, i druge materijale za Skupštinu;

- predlaže programe i planove razvoja Udruženja;

- donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisije, i drugih tijela;

- odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja;

- pripremaju i predlažu nacrt budžeta za rad Udruženja i Skupštine;

- provodi aktivnosti na realizaciji obaveza i zadataka iz plana rada;

- bira ili imenuje sekretara i blagajnika Udruženja;

- realizuje aktivnosti iz okvirnog plana i rada;  

- poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze, odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.

- priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;

- odlučuje o davanju saglasnosti predsjedniku Udruženja za raspolaganjem imovinom Udruženja preko iznosa od 5.000,00 KM,

- daje preporuku Skupštini Udruženja za zaključenje poslova u  kojim se raspolaže/angažira  imovinom velike vrijednosti,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom, koje mu Skupština  stavi u nadležnost.                                               

Član 34.

Upravni odbor može određene poslove iz svog djelokruga odlukom prenijeti na predsjednika Udruženja.

Odlukom iz stava 1. ovog člana će se odrediti rok za podnošenje izvještaja o realizaciji povjerenih poslova.

Odredbe vezane za sjednice Upravnog odbora bliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Član 35.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani, i to;

- na vlastiti zahtjev;

- ako ne prisustvuje sjednici Upravnog odbora tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;

- ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;

- drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Predsjednik Upravnog odbora:

Član 36.

- saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora, rukovodi njenim radom;

- stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka, i smjernica Skupštine;

- stara se o provođenju plana rada Upravnog odbora;

- sačinjava godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;

- potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;

- održava stalne kontakte sa javnošću i promovira ciljeva Udruženja;

- vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Udruženja;

Predsjednika u odsustvu  mijenja potpredsjednik Upravnog odbora u svim poslovima iz prethodnog stava.

Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora su  ujedno i predsjednik i potpredsjednik Udruženja.

Član 37.

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova, i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

3.Predsjednik i potpredsjednik Udruženja

Član 38.

Udruženje ima predsjednika i potpredsjednika Udruženja.

Predsjednika i potpredsjednika bira i razrješava Skupština.

Mandat predsjednika i potpredsjednika je 4 (četiri) godine, sa mogućnošću jednog reizbora.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Udruženja može prestati i prije isteka mandatnog perioda, i to:
1) ostavkom;
2) razrješenjem Skupštine  na prijedlog Upravnog odbora ili na prijedlog Predsjedništva skupštine ili na prijedlog 1/3 članova Udruženja;
3) brisanjem iz evidencije članova i isključenjem iz članstva.
4) smrću
Imenovanje, prava, ovlaštenja i ograničenja predsjednika Udruženja upisat će se u Jedinstven registar Udruženja građana .

Predsjednik i potpredsjednik za svoj rad odgovorni su Skupštini.

Potpredsjednik Udruženja mijenja predsjednika Udruženja za vrijeme njegovog odsustva na svim poslovima iz prethodnog stava, kao i na poslovima zastupanja Udruženja u pravnom prometu.

Član 39.

Predsjednik i potpredsjednik Udruženja imaju sljedeća prava i dužnosti:

- zastupaju i predstavljaju Udruženje u pravnom prometu;

- rukovode radom Udruženja i organiziraju njegov rad;

- odgovorni su za zakonitost rada Udruženja;

- Odgovorni  su za  izvršenje finansijskog plana;

- staraju se o izvršenju odluka, zadataka, i zaključaka Skupštine;

- nastupaju u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;

- podnose izvještaj o radu Skupštini;

- staraju se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno-finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;

- koordiniraju rad organa i tijela i donose odluke o pitanjima o radu Udruženja osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;

- obavljaju i druge poslove koje im je provjerila Skupština;

- Predsjednik i potpredsjednik Udruženja ujedno su predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora.

 1. Nadzorni odbor

Član 40.

Nadzorni odbor Udruženja ima 3 (tri) člana i obavlja sljedeće poslove:

vrši nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima,

 pregleda finansijski izvještaj o radu,

 utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Udruženja vode uredno i u skladu s propisima, a može ih dati na vještačenje,
Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora.
Upravni odbor obavezan je podnijeti Nadzornom odboru finansijske izvještaje i izvještaj o svom radu na zahtjev Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima predsjednika koga imenuju članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova.
Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora, a može prestati na sljedeći način:

1) ostavkom,

2) razrješenjem Skupštine na prijedlog 1/3 članova Udruženja,

3) brisanjem iz evidencije članova i isključenjem iz članstva.

4) smrću

 

SEKRETAR UDRUŽENJA

Član 41.

Udruženje može imati sekretara  Udruženja ovisno o mogućnostima i potrebama Udruženja.

Odluku o imenovanju sekretara donosi Upravni odbor Udruženja, dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Predsjednik Upravnog odbora, po odluci UO potpisuje ugovor  o angažmanu sekretara Udruženja, kojim se definiraju obaveze i prava sekretara Udruženja.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.

Sekretar Udruženja:

- obavlja administrativne poslove;

- vodi registar članova Udruženja;

- vodi zapisnike na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine;

- vodi i čuva arhivu;

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Udruženja;

- vodi evidenciju o članstvu.

UREDI I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI

Član 42.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati uredi ili drugi organizacioni oblici, na cijelom području Bosne i Hercegovine i u državama u kojima borave članovi Udruženja,  u skladu sa zakonima tih  država. Način organizovanja i djelovanja tih podružnica  regulisati će se  posebnom odlukom Upravnog odbora i uz saglasnost Predsjedništva skupštine.

Odluku o otvaranju ureda ili drugih organizacionih oblika kojom se utvrđuje naziv, sjedište, djelatnost, i druga prava i obaveze za njihov rad, donosi Upravni odbor uz saglasnost Predsjedništva skupštine.

 

E) PRAVILA ZA OSTVARIVANJE I KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

Član 43.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima) kojeg, donosi Skupština, na prijedlog predsjednika Udruženja.

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

Prihodi Udruženja su:

- članarina;

- prihodi po osnovu sponzorstva, priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;

- prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja kako je to određeno ovim Statutom;

- iz dijela dobiti koju ostvare pravna lica ili subjekti čiji je osnivač Udruženje;

- iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Sredstva iz stava 3. ovog člana koriste se za finansiranje aktivnosti Udruženja, unapređivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova, kao i naknada za rad predsjednika Udruženja, članova Upravnog odbora, sekretara i drugih angažovanih lica po odluci Skupštine.

Član 44.

Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo, za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Udruženje je dužno upravljati imovinom Udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu članova Udruženja.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Nadzorni odbor Udruženja.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vandrednoj sjednici Skupštine.

 

E 1) NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA

Član 45.

Skupština, na redovnoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja, za prethodnu godinu.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

Član 46.

U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti: Statut Udruženja; godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja, sa bilansom uspjeha; zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora, i predsjednika Udruženja, akti tekuće korespodencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

 

F) JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 47.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnom Ministarstvu.

Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije, i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Član 48.

Članovi  udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.

Za informisanje članova Udruženja zadužen je Upravni odbor.

Član 49.

Izuzetno, općim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci, isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

 

G) POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUŽENJA

Član 50.

Osnovni opći akt Udruženja je Statut Udruženja.

Udruženje može donositi i druge opće akte, pravilnike, odluke i poslovnike.

Opći akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

Pojedinačni akti su odluke, rješenja, zaključci, uputstva i mišljenja.

Član 51.

Na sastancima organa upravljanja i njegovim komisijama/odborima obavezno se sačinjavaju zaspinici.

Zapisnici moraju biti istiniti i moraju održavati tok rada sastanaka i sadržavati odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.

Zaspisnici moraju biti potpisani.

Izmjene i dopune Statuta može predložiti Upravni odbor i svaki član Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnosi se najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku po kojem je Statut i donešen.

Član 52.

O izmjenama i dopunama statuta odlučuje Skupština  dvotrećinskom većinom članova Skupštine.

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta koji se smatraju orginalima i čuvaju u arhivi Udruženja.

 

H) OPIS OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 53.

Udruženje ima pečat i štambilj.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 40 mm, sa upisanim punim nazivom Udruženja latiničnim pismom, po obodu: UDRUŽENJE „KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA“, u sredini je skraćen naziv KBS i sjedište Sarajevo.

Udruženje može imati više pečata, koji moraju biti numerisani brojevima, o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruženja.

Predsjednik Udruženja ili drugo opunomoćeno lice od strane Udruženja koristi pečat.
Broj pečata, njegovo korištenje, čuvanje i evidentiranje utvrđuje od Predsjedništvo  Skupštine Udruženja.
Odluku o promjeni pečata donosi Skupština Udruženja.
Udruženje ima štambilj koji je pravougaonog oblika 2 x 5 centimetara, oivičen linijom na kojoj piše naziv Udruženja: UDRUŽENJE „KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA“ i sjedište Sarajevo, u sredini je linija za upisivanje broja akata i datuma.

Član 54.

Udruženje ima svoj znak u kome je u obliku polukruga na obodu s lijeve strane latinicom ispisano UDRUŽENJE“KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA“ tamno plave boje a u nastavku je modifikovan globus u kombinaciji plave i smeđe boje u čijem unutrašnjem dijelu je smješten polumjesec zelene boje na lijevoj latici  žutog ljiljana koji je na podlozi plave zvijezde sa  vidljiva tri kraka Znak sadrži naziv na engleskom jeziku World Congress of (ispisano plavom bojom ) Bosniaks (ispisano zelenom bojom), ispisan između dva desna gornja kraka.

Otisak znaka udruženja;

 

I) ZASTUPANJE UDURŽENJA

Član 55.

Udruženje zastupa predsjednik, sa ograničenjem u zastupanju prema članu 35 i članu 40 ovog Statuta, a u pogledu opterećenja i raspolaganja sa imovinom Udruženja preko iznosa od 5000 KM bez prethodne saglasnosti  Upravnog odbora i saglasnosti Predsjedništva skupštine  za raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
Predsjednik se imenuje na način koji je utvrđen ovim Statutom i ima prava i obaveze utvrđene ovim Statutom.


J) SPAJANJE, PODJELA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član  56

Udruženje se može spojiti, u drugo udruženje i podijeliti u skladu sa Zakonom.

Odluku iz prethodnog stava, donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Odlukom iz stava 2. ovog člana, regulira se naročito: naziv, sjedište, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena Udruženja.

 Član   57

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili zakona.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova Udruženja, u slučaju:

 

-              ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine utvrđenog ovim Statutom, a Skupština Udruženja nije održana,

-              da se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri.

 

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada, donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da sastavi Plan likvidacije i isti dostavi Skupštini na usvajanje.

Preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz prethodnog stava, će se dodijeliti drugom udruženju, koje obavlja istu ili sličnu  statutarnu djelatnost, a na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

Član 58

Udruženje  prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50. i 51. Zakona.

 

K) POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA U SLUĆAJU U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA  

Član 59.

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija dužnost je da se stara u izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijeliti će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Udruženje pruža jednake uvjete svima, bez direktne ili indirektne diskriminacije na osnovu pola, rase, seksualne orijentacije, fizičkog nedostatka, bračnog stanja, boje kože, jezika vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, veze sa nekom nacionalnom zajednicom, imovine, statusa stečenog rođenjem, broja godina ili nekog drugog statusa, položaja, ili okolnosti.
Svojim djelovanjem Udruženje neće ugrožavati životnu sredinu, osnovna ljudska prava i prava djeteta, kako je to definisano međunarodnim konvencijama.

Član 61.

Zabranjeno je direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njene mogućnosti, kojima se narušava odgovarajuće vršenje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita.

Udruženje će razviti antikorupcione mehanizme u svom radu kroz jasno definisane procedure nabavki i finansijskog i narativnog izvještavanja.

Član 62.

Sva unutrašnja pitanja koja nisu uređena Statutom bit će uređena pravilnicima, protokolima, poslovnicima i drugim aktima koji donosi Skupština.

Član 63 .

Na ostala pitanja koja nisu regulisana Statutom primjenjivat će se odredbe Zakona.

Član 64.

Ovaj Statut nalazi se u arhivu Udruženja i mora da bude dostupan svim članovima Udruženja.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja,
a primjenjivat će se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.

Član 66.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi Statut usvojen na sjednici Udruženja održanoj 30. 10. 2011.godine, koji je upisan u registar Ministarstva pravde 12. 12. 2012. godine.

U Sarajevu 20.01.2022.godine

40/2021

                   

Predsjednik Skupštine

Zahid Muharemović

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo